IPSO (Instellingen Psycho Sociale Oncologie)

Huis aan het Water is lid van de vereniging IPSO een landelijke branche vereniging  van instellingen psycho sociale oncologie. Binnen de IPSO werken wij samen met andere regionale inloophuizen aan kwalitatief, hoogwaardige, laagdrempelige psychosociale zorg en ondersteuning voor mensen met kanker en hun naasten. De IPSO organiseert verder de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers en coördinatoren, hebben een kennisbank  en houden zich bezig met kwaliteitskaders.  Huis aan het Water gaat naar het regionaal overleg van de IPSO huizen In Noord Holland en bezoekt twee maal per jaar de algemene leden vereniging.

(Oncologische) Palliatieve netwerken

Stuurgroep geïntegreerde palliatieve zorg Zaanstreek Waterland

De stuurgroep wil een richtlijn ontwikkelen voor een intensieve en brede samenwerking binnen de palliatieve zorg, die breed gedragen wordt door de tweede-eerst en nulde-lijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande kennis en van ervaringen elders in Nederland. Huis aan het Water maakt deel uit van deze stuurgroep als vertegenwoordigers van de eerste en nulde lijns-zorg.

Netwerk Palliatieve zorg Zaanstreek Waterland en palliatief informeel netwerk Zaanstreek

Huis aan het Water maakt deel uit van beide netwerken.

Het Netwerk Palliatieve Zorg  en is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Een netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken, willen zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening en de toegankelijkheid van zorg in de regio verbeteren.

Binnen het netwerk  informele zorg wordt naast een goede afstemming op het gebied van palliatieve en terminale zorg ook aandacht besteed aan de begeleiding van de vrijwilligers van de organisaties.

AGORA

Is een landelijke organisatie met als doel een palliatieve benadering in zorg en welzijn

Agora staat voor ‘léven tot het einde’ passend bij de eigen levenssfeer en richt zich op de verankering van de palliatieve benadering in de lokale gemeenschap.

Samen met Huis aan het Water wil Agora  in de regio Waterland onder-zoeken of samenwerken tussen organisaties binnen het sociale domein en het zorgdomein tot betere ondersteuning van mensen in de laatste levens-fase en hun naasten leidt. Hiervoor wil Agora drie proeftuinen begeleiden en de informatie uit deze proeftuinen gebruiken voor een te ontwikkelen draaiboek.

 

Regionale samenwerking voor goed geïntegreerde oncologische zorg

Met de regio partners willen we er voor zorgen dat er aandacht komt voor het gegeven dat herstel van kanker tijd kost en dat het leren omgaan met de gevolgen van de ziekte en behandeling actief aandacht behoeft. We willen er met elkaar in de regio voor zorgen dat ongeacht leeftijd, prognose en fase van behandeling de patiënte en zijn naasten, veerkracht ontwikkelen, en het vertrouwen in zichzelf weer terug krijgen, om ondanks de gevolgen van de ziekte en de behandeling een goede kwaliteit van leven te hebben. Hierbij dient de informele zorg en de eerste lijns zorg  een duidelijke plek te  krijgen, zodat zorg en ondersteuning effectief kan worden ingezet en op langer termijn veel kosten bespaard. Met de subsidie vanuit Zon mw wil Huis aan het Water een aantal initiatieven ontwikkelen

Proeftuin

Regio partners  gaan aan de hand van casuïstiek op zoek naar verbeteringen in de inrichting van  processen met als streven de mens met kanker en zijn naasten beter te kunnen ondersteunen. De regio partners verkennen samen op welke wijze deze processen geborgd kunnen worden in de dagelijkse praktijk. De lokale trekker zorgt voor de voortgang van de proeftuin. Vanuit Agora vervullen wij een faciliterende rol.

Aanwezigheid gastvrouwen- en heren in het Dijklander ziekenhuis

Vanaf september start het Huis aan het Water samen met het inloophuis Wij Allemaal, met de aanwezigheid van gastvrouwen op de oncologische dagbehandeling en op de poli oncologie van het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend. Naast de noodzakelijke medische zorg en aandacht komt er met deze samenwerking meer aandacht voor multi-dimensionele ondersteuning en zorg in de regio aansluitend op wat voor de mens met kanker en zijn naasten van waarde is voor een goede kwaliteit van leven.

Team Sociaal Domein

Huis aan het Water werkt samen met het team sociaal domein georganiseerd vanuit de Gemeente Waterland, het team bestaat uit consulten jeugdhulpverlening, SMD en praktijkondersteuners vanuit de huisartsenpraktijk de Hoed.

Regionaal PR Materiaal

Om te zorgen dat de patiënt en zijn naasten weten waar ze welke ondersteuning lichamelijk, geestelijk en sociaal kunnen vinden zal er ook regionaal pr materiaal ontwikkeld worden.

 

 

 

 

 

 

OPENINGSTIJDEN HUIS AAN HET WATER

Maandag t/m vrijdag: 09:00 – 17:00 uur

 

 

Schrijf u in voor onze Nieuwsbrief 

 

 

 

Mede mogelijk gemaakt door: