IPSO (Instellingen Psycho Sociale Oncologie)

Huis aan het Water is lid van de vereniging IPSO een landelijke branche vereniging  van instellingen psycho sociale oncologie. Binnen de IPSO werken wij samen met andere regionale inloophuizen aan kwalitatief, hoogwaardige, laagdrempelige psychosociale zorg en ondersteuning voor mensen met kanker en hun naasten. De IPSO organiseert verder de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers en coördinatoren, hebben een kennisbank  en houden zich bezig met kwaliteitskaders.  Huis aan het Water gaat naar het regionaal overleg van de IPSO huizen In Noord Holland en bezoekt twee maal per jaar de algemene leden vereniging.

(Oncologische) Palliatieve netwerken

Netwerk Palliatieve zorg Zaanstreek Waterland en palliatief informeel netwerk Zaanstreek

Huis aan het Water maakt deel uit van beide netwerken.

Het Netwerk Palliatieve Zorg  en is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Een netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken, willen zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening en de toegankelijkheid van zorg in de regio verbeteren.

Binnen het netwerk  informele zorg wordt naast een goede afstemming op het gebied van palliatieve en terminale zorg ook aandacht besteed aan de begeleiding van de vrijwilligers van de organisaties.

Projectgroep geïntegreerde palliatieve zorg Zaanstreek Waterland

De projectgroep wil een richtlijn ontwikkelen voor een intensieve en brede samenwerking binnen de palliatieve zorg, die breed gedragen wordt door de tweede-eerst en nulde-lijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande kennis en van ervaringen elders in Nederland. Huis aan het Water maakt deel uit van deze projectgroep als vertegenwoordigers van de eerste en nulde lijns-zorg.

AGORA

Is een landelijke organisatie met als doel een palliatieve benadering in zorg en welzijn

Agora staat voor ‘léven tot het einde’ passend bij de eigen levenssfeer en richt zich op de verankering van de palliatieve benadering in de lokale gemeenschap.

Samen met Huis aan het Water wil Agora  in de regio Waterland onder-zoeken of samenwerken tussen organisaties binnen het sociale domein en het zorgdomein tot betere ondersteuning van mensen in de laatste levens-fase en hun naasten leidt. Hiervoor wil Agora drie proeftuinen begeleiden en de informatie uit deze proeftuinen gebruiken voor een te ontwikkelen draaiboek.

 

Geïntegreerde Netwerkzorg Oncologie Regio Zaanstreek/Waterland 

Het project ‘Geïntegreerde Netwerkzorg Oncologie Regio Zaanstreek/Waterland’ heeft als doel om huisartsen, ziekenhuizen, inloophuizen en andere oncologische zorgaanbieders in de regio Zaanstreek/Waterland beter te laten samenwerken.

Het gevolg van deze betere samenwerking is dat mensen met kanker en hun naasten in alle fases van het ziekteproces altijd de hulp ontvangen waar ze behoefte aan hebben, zonder dat ze de dupe worden van onderlinge miscommunicatie of onbekendheid tussen de verschillende zorgverleners in het oncologische netwerk.

In het project werken vertegenwoordigers van de verschillende aanbieders en ook patiënten en mantelzorgers samen aan concrete resultaten. Voorbeelden van zulke resultaten zijn een overzichtelijke regionale sociale kaart, inzet van vrijwilligers van inloophuizen op de afdelingen van de ziekenhuizen, deskundigheidsbevordering via trainingen en communicatie binnen het zorgnetwerk.

Het hoofddoel van het project is dat mensen met kanker zich ook gesteund voelen in niet medische zaken die de ziekte kanker met zich meebrengt. Denk daarbij aan ondersteuning op het gebied van werk, gezin, lichamelijk en geestelijk welzijn.

Het project is geïnitieerd door Stichting Huis aan het Water en wordt gesubsidieerd door ZonMw.

  • De startconferentie was op 11 december 2019. Klik hier voor een verslag en een kort filmpje
  • Van het tweede overleg op 29 januari is er ook een verslag en een filmpje gemaakt
  • Op 4 februari Wereldkankerdag hebben we een patiënt journey gemaakt. 
  • Op 16 juni vond de derde werkconferentie plaats. Klik hier voor een verslag en een kort filmpje

Voor meer informatie:
Michel Daenen
Projectmanager ‘Geïntegreerde Netwerkzorg Oncologie Regio Zaanstreek/Waterland’

 

Aanwezigheid gastvrouwen -en heren in Dijklander ziekenhuis Purmerend

Op 14 januari 2020 ondertekenden het Dijklander Ziekenhuis en diverse inloophuizen in Waterland en Westfriesland een intentieverklaring waarin zij afspraken maken om de zorg en nazorg van patiënten verder te verbeteren. Dankzij deze afspraken krijgen kankerpatiënten na hun behandeling betere geestelijke, sociale en emotionele ondersteuning.  Vanaf dat moment start het Huis aan het Water samen met het inloophuis Wij Allemaal, met de aanwezigheid van gastvrouwen op de oncologische dagbehandeling en op de poli oncologie van het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend. Naast de noodzakelijke medische zorg en aandacht komt er met deze samenwerking meer aandacht voor multi-dimensionele ondersteuning en zorg in de regio aansluitend op wat voor de mens met kanker en zijn naasten van waarde is voor een goede kwaliteit van leven.

Team Sociaal Domein

Huis aan het Water werkt samen met het team sociaal domein georganiseerd vanuit de Gemeente Waterland, het team bestaat uit consulten jeugdhulpverlening, SMD en praktijkondersteuners vanuit de huisartsenpraktijk de Hoed.

Proeftuin

Regio partners  gaan aan de hand van casuïstiek op zoek naar verbeteringen in de inrichting van  processen met als streven de mens met kanker en zijn naasten beter te kunnen ondersteunen. De regio partners verkennen samen op welke wijze deze processen geborgd kunnen worden in de dagelijkse praktijk. De lokale trekker zorgt voor de voortgang van de proeftuin. Vanuit Agora vervullen wij een faciliterende rol.

 

 

 

 

OPENINGSTIJDEN HUIS AAN HET WATER

Maandag t/m vrijdag: 09:00 – 17:00 uur

 

 

Schrijf u in voor onze Nieuwsbrief 

 

 

 

Mede mogelijk gemaakt door: