Januari 2021 – Herbeoordeling UWV

Januari 2021 – Herbeoordeling UWV

In 2019 had ik een afspraak met Carly. Carly had met veel plezier jarenlang als managementassistente bij een Nederlandse bank gewerkt toen ze bijna 5 jaar geleden getroffen werd door kanker.
Net als veel mensen die kanker hebben of hebben gehad, kreeg Carly te maken met de (late) gevolgen van de ziekte en de behandelingen. Dat had veel effect op haar leven en dus ook op haar werk en inkomen. Ondanks deze fysieke en psychische klachten was het Carly toch gelukt om haar werk gedeeltelijk in aangepaste vorm op te pakken. Na 2 jaar (104 weken) ziekte beoordeelde het UWV in 2015 dat Carly gedeeltelijk arbeidsongeschikt (50%) was. Sindsdien ontvangt zij een WGA-uitkering.

Wat betekent WGA?
De afkorting WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en is een onderdeel van de per 1 januari 2006 ingevoerde WIA (Wet Inkomen en Arbeid). Een werknemer heeft een WGA-status als een verzekeringsarts van het UWV een officiële diagnose stelt en de arbeidsdeskundig een inkomensverlies van meer dan 35% vaststelt.
 

Aangezien haar werkgever ervoor koos haar arbeidsovereenkomst te beëindigen, moest Carly op zoek gaan naar werk bij een andere werkgever voor minder uren per week dan voor haar ziekte. Zij solliciteerde naar de functie van administratief medewerker op het hoofdkantoor van een groot schoonmaakbedrijf en ze werd aangenomen.

Ontslag na 2 jaar ziekte – kan dat?
Tijdens de eerste twee ziektejaren heeft de werkgever een loondoorbetalingsverplichting en mag de werkgever de werknemer niet ontslaan. Na twee jaar is de werkgever niet meer verplicht om het loon door te betalen en geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet meer. Dit betekent niet dat de arbeidsovereenkomst automatisch beëindigd is. Het betekent wel dat de werkgever via het UWV-ontslag kan aanvragen of dat het ontslag geregeld wordt met wederzijds goedvinden van de werknemer.

Soms kan het jaren duren voordat het UWV de situatie van de werknemer opnieuw beoordeelt. Gedurende die tijd betaalt de werkgever de kosten van de WGA-uitkering van Carly. In het geval van Carly besloot haar werkgever om begin 2019 een herbeoordeling bij het UWV aan te vragen.

Herbeoordeling – Hoe werkt dat?
Na de eerste twee jaar (gedeeltelijke) loondoorbetaling kan een werkgever nog eens tot 10 jaar verplicht zijn mee te betalen aan de vergoeding voor een zieke werknemer (WGA). Werkgevers kunnen dus een financieel belang hebben bij de toekenning van een WGA-uitkering aan een (ex-) werknemer. De werkgever kan ervoor kiezen om WGA-premie te betalen aan de fiscus voor elke werknemer. In plaats van het afdragen van een WGA-premie aan de Belastingdienst kan de werkgever er ook voor kiezen om een zogeheten eigenrisicodrager te worden. In het eerste geval draagt het UWV vanaf de ingangsdatum van de WGA-verzekering (na 2 jaar ziekte) zorg voor de re-integratie en uitbetaling van de werknemer. In het geval van eigenrisicodrager schap geldt dat na 2 jaar verplichte loondoorbetaling de werkgever nog eens 10 jaar verantwoordelijk blijft voor de uitbetaling en re-integratiebegeleiding van de (ex-)werknemer.

Carly ontving van het UWV een uitnodiging voor een gesprek met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV om haar mogelijkheden om weer volledig te kunnen gaan werken te onderzoeken. 

Wat is een herbeoordeling?
Een herbeoordeling van de gezondheid van de (ex-)werknemer is een nieuwe beoordeling van de arbeids(on)geschiktheid. Het UWV bepaalt dan opnieuw de mogelijkheden van de (ex-)werknemer om te werken. Als er veranderingen zijn in de medische situatie en daarmee dus ook in de klachten of beperkingen van de (ex-)werknemer dan kan de (ex-)werkgever, maar ook de (ex-)werknemer, ervoor kiezen om een herbeoordeling bij het UWV aan te vragen. Dat kan gevolgen hebben voor de hoogte of duur van de WIA-uitkering. Er is dus geen garantie dat de (ex-)werknemer dan weer een WIA-uitkering krijgt. Mocht de (ex-)werknemer het niet eens zijn met het besluit van het UWV dan kan hij/zij dit aanvechten door middel van bezwaar.

In maart 2019 ontving Carly van het UWV een beslissing. Daarin stond dat zij voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was en dat zij derhalve geen recht meer had op een WGA-uitkering. Vanaf 1 juni 2019 zou zij geen uitkering meer ontvangen. Carly koos ervoor om bezwaar te maken. Via haar psycholoog bij Huis aan het Water, kwam Carly bij mij op het spreekuur.
Carly werkte inmiddels voor 16 uur in de week als administratief medewerkster op het hoofdkantoor van een groot schoonmaakbedrijf. Als zij meer zou moeten gaan werken dan zou ze uitbreiding van haar uren kunnen aanvragen of gaan solliciteren naar een andere of tweede baan. Maar haar fysieke en mentale klachten en beperkingen waren nog niet zodanig dat Carly in staat was om meer uren te gaan werken dan die 16 uur in de week. Daarnaast was het ook nog niet duidelijk of haar huidige werkgever het tijdelijke contract aan het einde van november 2019 zou gaan omzetten in een contract voor onbepaalde tijd. Tijdens ons gesprek vroeg Carly mij of ik namens haar bezwaar wilde maken tegen het besluit van het UWV.

Bezwaar maken tegen de WIA-beslissing
Een bezwaar gaat altijd over de inhoud van de beslissing, niet over de manier waarop de beslissing tot stand is gekozen (daarvoor kan een klacht ingediend worden). Ik kijk dan naar de feiten en omstandigheden die bekend waren (of hadden moeten zijn) op de ingangsdatum van de WIA-uitkering waar de (ex-)werknemer bezwaar tegen wil maken. Op basis van deze gegevens en uiteraard de geldende wet- en regelgeving onderzoek ik of de eerdere WIA-beoordeling op juiste wijze tot stand is gekomen. Na het indienen van bezwaar wordt de situatie opnieuw door het UWV beoordeeld.

Namens Carly heb ik een pro forma bezwaarschrift ingediend bij het UWV om de wettelijke bezwaartermijn veilig te stellen. In het pro forma bezwaarschrift heb ik kort de bezwaarredenen aangegeven en een kopie van het WIA-dossier opgevraagd.
Van het UWV kreeg ik 4 weken de tijd om het bezwaarschrift verder aan te vullen. Uit de bestudering van het WIA-dossier kwam naar voren dat de medische gegevens in het WIA-dossier niet compleet waren. In de diagnose van de verzekeringsarts van het UWV miste ik zowel de fysieke en mentale beperkingen en klachten als gevolg van de ziekte en de behandelingen. Bij het bezwaarschrift heb ik relevante medische rapportages toegevoegd en heb ik het UWV verzocht om alsnog informatie op te vragen bij de behandelaar of specialist van Carly. De medische gegevens vormen een belangrijke grondslag voor de WIA-herbeoordeling. Het is dus erg belangrijk dat alle medische gegevens aanwezig zijn en kloppen.  
Na een aantal weken ontving ik een brief van het UWV waarin stond dat zij mijn bezwaar hadden ontvangen, dat het UWV de WGA-uitkering per 1 juni stop ging zetten en dat het UWV vóór 15 oktober een beslissing ging nemen. De reden van deze vertraging was een tekort aan verzekeringsartsen. Dat betekende dat Carly vanaf 1 juni 2019 geen uitkering meer ontving en daardoor in financiële problemen terechtkwam. Voor hulp bij geldzorgen kon Carly zich wenden tot de gemeente waarin zij woont. Na herhaaldelijk contact te hebben opgenomen met het UWV ontving ik in oktober bericht van het UWV dat de herbeoordeling was uitgesteld met 6 weken. Bij een volgende periode van uitstel kon Carly een dwangsom neerleggen bij het UWV.
Gelukkig heeft het niet zo ver hoeven komen. Eind oktober ontving ik een uitnodiging voor een gesprek met een medewerker van de afdeling bezwaar en beroep én de verzekeringsarts op 13 november 2019. Tijdens dit gesprek kregen Carly en ik de gelegenheid om het bezwaar mondeling toe te lichten. Daarnaast volgde nog een onderzoek door de verzekeringsarts.
Na dit gesprek hebben Carly als ik in spanning het besluit van het UWV afgewacht. Twee weken later kwam het verlossende antwoord van het UWV. Op basis van de argumenten in het bezwaarschrift en op basis van aanvullende informatie van de behandelende artsen, heeft het UWV besloten om Carly voor 67% arbeidsongeschikt te beoordelen en haar een WGA-uitkering toe te kennen met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2019.
Niet veel later ontving Carly van haar huidige werkgever het bericht dat haar arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd was omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat betekende dat Carly haar functie als administratief medewerkster bij een groot schoonmaakbedrijf kon voortzetten. Eind goed, al goed.

Mijn advies
Wilt u bezwaar indienen tegen een beslissing van het UWV, de verzekering of de gemeente? Wacht niet tot de bezwaartermijn is verlopen en neem direct contact met mij op.