April 2023 – Uit de praktijk van Manuela Hoogstraaten

April 2023 – Uit de praktijk van Manuela Hoogstraaten

In mijn praktijk is de bedrijfsarts vaak het onderwerp van gesprek. Wanneer jij je als werknemer ziekmeldt bij jouw werkgever dan moet dit uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn alle werkgevers verplicht een overeenkomst te hebben met een arbodienstverlener.

—-

Wist je dat….?

Bij arbeidsongeschiktheid is de Wet verbetering poortwachter van toepassing. In deze wet is geregeld dat re-integratie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemer. Dat betekent dat werkgevers en werknemers al vanaf dag één van de ziekmelding verschillende verplichtingen heeft. Eén van deze verplichtingen is dat al na de eerste ziekteweek een re-integratiedossier aangemaakt wordt.

—-

Jane had zich bij mij gemeld voor een gesprek. Zij had een uitnodiging ontvangen van de bedrijfsarts. Na zes weken vanaf de ziekmelding volgt een uitnodiging voor een eerste gesprek met de bedrijfsarts. Ik merkte dat zij het gesprek met de bedrijfsarts spannend vond. En dat snap ik. Want wie is die bedrijfsarts en wat kun je van haar/hem verwachten? Wat is het doel van het gesprek en hoe kun je je voorbereiden op dit gesprek?

In het eerste gesprek met de bedrijfsarts wordt een probleemanalyse opgemaakt. In deze probleemanalyse staat waarom jij niet of minder kunt werken. Ook bekijkt de bedrijfsarts of je beperkingen en mogelijkheden hebt om jouw eigen werk of passend werk te kunnen doen. Verder stelt de bedrijfsarts vast of, hoe en wanneer je weer aan het werk kunt. De bedrijfsarts overlegt met jouw werkgever over jouw werkhervatting en welke acties door jou en/of door jouw werkgever moeten worden ondernomen. Ook houdt de bedrijfsarts gedurende het re-integratietraject jouw situatie in de gaten.

—-

Wist je dat….?

Mocht je het niet eens zijn met het oordeel van de bedrijfsarts dan kun je voor een second opinion naar een andere bedrijfsarts. Deze second opinion kun je aanvragen via jouw eigen bedrijfsarts. Daarnaast kun je ook via het UWV een deskundigenoordeel aanvragen als er discussie ontstaat over het re-integratietraject. Een deskundigenoordeel kost jou € 100,-.

—-

Naar aanleiding van de probleemanalyse van de bedrijfsarts moeten jij en jouw werkgever uiterlijk in de 8e week (na dag 1 van de ziekmelding) een plan van aanpak opmaken. In dit plan van aanpak wordt kort samengevat wat de gemaakte afspraken zijn, waar jij tijdens jouw re-integratietraject naar toe werkt en hoe jij deze doelen kunt bereiken. Vervolgens onderteken jij en jouw werkgever samen het document. Op deze manier geven jullie allebei aan dat jullie het eens zijn met de aanpak van re-integratie. Het plan van aanpak is de basis voor het re-integratietraject en wordt regelmatig geëvalueerd.

De werkgever zorgt er vervolgens voor dat de probleemanalyse en het plan van aanpak worden opgenomen in het re-integratiedossier. Mocht jij na 2 jaar ziekte eventueel een WIA-aanvraag aanvragen dan wordt dit re-integratiedossier ter beoordeling opgestuurd naar het UWV.

 

Hoe kun je je goed voorbereiden op het gesprek met de bedrijfsarts?

Mocht je een uitnodiging krijgen voor een gesprek met de bedrijfsarts dan is het belangrijk dat je je goed voorbereid op dit gesprek en dat je eventuele belangrijke en actuele stukken van jouw behandelend arts(en) meeneemt naar het gesprek. De bedrijfsarts wil graag weten welke aandoening jij hebt en hoe jij daarvoor wordt behandeld. Wat is de medische diagnose? Hoe ziet jouw medisch traject eruit? Welke operaties, onderzoeken, behandelingen heb je ondergaan, wat waren de resultaten en welke mogelijke operaties en/of behandelingen staan er eventueel nog gepland? Maak een kort lijstje hiervan en bespreek deze tijdens het gesprek met de bedrijfsarts.

Het is tevens belangrijk dat je voorafgaand aan het gesprek jouw mogelijkheden en beperkingen goed op een rijtje zet. Niet alleen wat betreft jouw dagelijks functioneren maar ook als het gaat om jouw functioneren op het werk. Ik raad je aan om een dagboek bij te houden. Als je langdurig ziek bent dan vind je op den duur jouw klachten en beperkingen “normaal”. Door het bijhouden van een dagboek kun je je klachten, beperkingen én mogelijkheden inzichtelijk maken.

Maak ook een lijstje van jouw behandelende artsen en andere zorgprofessionals zoals psycholoog of fysiotherapeut. Dit kunnen behandelaars zijn die jou nu of in de toekomst behandelen maar ook de behandelaars die jou in het verleden behandeld hebben.

Maak ook een checklist. Wat wil je bespreken met de bedrijfsarts en welke informatie is belangrijk voor de bedrijfsarts om een gedegen advies te kunnen geven aan jouw werkgever? Deze informatie heb je mogelijk gekregen tijdens het gesprek met jouw behandelend arts. Je kunt deze informatie vaak met een DigiD opvragen via jouw medisch dossier op de website van het ziekenhuis.

Ik raad je ook aan om iemand mee te nemen naar het gesprek. Dat kan bijvoorbeeld je partner zijn of een familielid of vriend(in). De aanwezigheid van deze persoon kan ervoor zorgen dat je je wat meer op je gemak voelt. Daarnaast kan het voorkomen dat je dingen vergeet te vertellen. De ander kan je hierop wijzen.

—-

Wist je dat….?

Op dit moment ligt er bij het kabinet een wetsvoorstel dat per 1 juli 2023 mogelijk maakt dat het medisch advies van de bedrijfsarts leidend wordt bij de toets op het re-integratiedossier. Het re-integratiedossier wordt door het UWV gebruikt om het re-integratietraject te beoordelen. Deze beoordeling vindt plaats als een werknemer na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering aanvraagt. 

Dat betekent dat mogelijk vanaf 1 juli 2023 de verzekeringsarts van UWV niet langer het medisch advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer hoeft te beoordelen. Dit kan het beoordelingstraject door het UWV verkorten én het kan een einde maken aan het verschil van inzicht tussen de verzekeringsarts van het UWV en de bedrijfsarts.

—-

Mocht je na het lezen van dit artikel nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Ik ben te bereiken via het algemene telefoonnummer van Huis aan het Water: 0299-742 790.